——————————————————————————————————————–

Fra og med desember 2020 får du 10 år garanti på våtrom som vi leverer. Dette er en garanti som gjelder tettheten på våtrommet, som garanterer at badet er potte tett i minst 10 år. Dette gjelder kun totalrenovering og nye våtrom.

——————————————————————————————————————–

Bygging og rehabilitering av våtrom kan by på en rekke utfordringer. Det er normalt å engasjere inn håndverkere og rørleggere når man skal pusse opp våtrommet, eller man bygger en bolig med et helt nytt våtrom. Uavhengig som man bygger våtrommet selv eller bruker fagpersoner til arbeidet, så er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder.

De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK). Dette er en av Plan- og bygningslovens to viktigste forskrifter (den andre handler om søknadsprosessen i byggesaker).

Det er særlig TEK § 13-20 som er viktig når det gjelder de lovfestede kravene til våtrom;

§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.
b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.
c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.
e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.

Dette er regler som må følges, det vil si lovkrav. Hvis man ikke føler reglene i TEK ved oppussing eller bygging av våtrom, så kan man få pålegg fra kommunen om retting og i verste fall bøter hvis man ikke ordner opp, slik at våtrommet oppfyller lovens krav. I tillegg vil man kunne få problemer i forhold til en senere kjøper av boligen, som vil ha en god mangelssak og et godt grunnlag for et økonomisk krav mot selger av boligen hvis våtrommet ikke følger kravene i teknisk forskrift.

Våtromsnormen

Våtromsnormen er et begrep som man ofte hører i forbindelse med oppføring eller oppussing av våtrom. Men de fleste forbrukere er dårlig kjent med hva våtromsnormen egentlig er. Våtromsromen er en veiledende norm for hvordan våtrom skal bygges, rett og slett en oppskrift på oppføring og oppussing av våtrom. Det er byggebransjen selv som har utviklet våtromsnormen, nærmere bestemt Fagrådet for våtrom. Derfor heter våtromsnormen egentlig Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Det som er viktig å være klar over når det gjelder våtromsnomen er at denne ikke er lovfestet. Ingen har en plikt til å følge våtromsnormen. Våtromsnormen er derimot en veiledende oppskrift for hvordan man kan og bør oppføre/oppusse våtrom, slik at det ferdige produktet er i tråd med de lovfestede reglene i TEK (se over). Våtromsnormen skal rett og slett bidra til at både byggematerialene og den tekniske løsningen (planløsningen) er så god at forbrukeren sitter igjen med et godt og solig våtrom som oppfyller lovens krav, og som man vil ha glede av i mange år fremover.

Selv om våtromsnormen ikke er lovfestet, er det vanlig at det avtales mellom forbrukeren og fagfolkene som skal bygge våtrommet, at våtromsnormen skal følges. Da blir dette en del av avtalen mellom partene, og fagfolkene er derfor bundet av våtromsnormen. Vi vil sterkt anbefale at alle som vurderer å inngå en avtale med profesjonelle aktører i forbindelse med oppføring eller oppussing av våtrom krever å få med i kontrakten at våtromsnormen skal følges. Da står man mye tryggere i forhold til sikkerheten om at man får et faglig godt våtrom som oppfyller lovens krav.

Krav til dokumentasjon ved oppføring/oppussing av våtrom

Når man leier inn fagfolk til å utføre arbeidet med å pusse opp eller oppføre et våtrom, så ønsker man gjerne en dokumentasjon på at våtrommet er utført i forhold til faglig standard og lovkravene. TEK § 4-1 har regler om hva du som forbruker kan kreve av dokumentasjon for arbeidet som er utført;

§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen

(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.

(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.